โครงการห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน (CREATIVE CLASSROOM)
  • 13 February 2020 at 11:54
  • 351
  • 0

CREATIVE CLASSROOM


โครงการห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน (CREATIVE CLASSROOM) คือโครงการที่สอดคล้องกับโครงการ GREEN MECHANICS เพราะเป็นรากฐานในการให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิศวกรรมและสร้างสรรค์งานทางด้านกลไกต่างๆ เพื่อทำเป็นเครื่องมือกลที่เป็นประโยชน์หลากหลายชนิด เน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นวิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสามารถให้กับประเทศชาติและของโลกในอนาคต

โครงการนี้ได้รับการตอบรับและพัฒนาโดยหน่วยงานทางการศึกษาของหลายประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย และประเทศไทย ประเทศต่างๆเหล่านี้ ได้พัฒนากิจกรรมหลากหลาย เพื่อพัฒนาเยาวชนของตนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงการประยุกต์เข้ากับงานวิจัยระดับปริญญาเอก หลายประเทศจัดเป็นหลักสูตรเสริมสำหรับเด็กผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดตั้งห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อให้เอื้อต่อความคิด ความสามารถของเยาวชนของตน

ในส่วนของประเทศไทย โครงการห้อง CREATIVE CLASSROOM ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆทั้งระดับอนุบาลและมัธยมในทุกๆภาคของประเทศ เช่น โรงเรียนวัดพระรามเก้า กรุงเทพฯ, โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนดรุณาราชบุรี, โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี, โรงเรียนเทศบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ  


โรงเรียนวัดพระรามเก้า (มัธยม)


โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม (มัธยม)


โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน (อนุบาล)


นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมแนะแนวการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร, ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ฯลฯ เพื่อให้การเรียนการสอนในห้อง CREATIVE CLASSROOM เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


งานอบรม ณ สวนสุนันทา โดย ดร.จันทร์ชัย


งานอบรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ดร.ธีรวัฒน์


งานอบรม ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดย ดร.ธีรวัฒน์


งานอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี