Discovering Science 1 Workbook New Edition (แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่)
195.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Book
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

จุดเด่นของหนังสือ

  1. แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556
  2. มีคำถามที่เกี่ยวกับคำสำคัญ (Key words) และมโนทัศน์ (concepts)  ฝึกคิดตลอดเล่มที่นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบได้ในหัวข้อนั้นๆ
  3. มีภาพประกอบและสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำลังเรียน
  4. มีกิจกรรมการค้นพบในรูปโครงงานและการทดลองด้วยตัวนักเรียนเอง based on STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics education) 
  5. มีแนวข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงตามมาตรฐาน PISA (Programme for International Student Assessment) STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics education) และO-Net ( Ordinary national education test ) มีสรุป คำสำคัญ (Key words) และมโนทัศน์ (Concepts)    ท้ายบท เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นทาง Internet
  6. มีบทความวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและ/หรือประวัตินักวิทยาศาสตร์
  7. มีคำถามท้ายบท

เนื้อหาของหนังสือ

Chapter 1

 Introduction to Science 

Chapter 2

 Matter and Energy

Chapter 3

 Heat

Chapter 4

 Solution

Chapter 5

 Acids and Bases

Chapter 6

 Motion

Chapter 7

 Weather

Chapter 8

 Life and the Cell

Chapter 9

 Plants

Chapter 10

 Global Issues


รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of North Dakota สหรัฐอเมริกา  และทำวิจัยหลังได้รับปริญญาเอกที่ University of Central Florida ทำการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการผันพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ได้รับพระราชทานรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ปี 2554 และรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) หรือ ASAIHL-Thailand Award ปี 2555 ผ่านการศึกษา ดูงาน อบรม ในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นอาจารย์ผู้สอนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ วิทยากรอบรมครูวิทยาศาสตร์ ดร.อุดม ทิพราช มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากกว่า 50 เรื่องและสนใจการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งยวด ปัจจุบันเป็น ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์และหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์