ชุดการทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ S4A PROGRAMMING BRICKS
สินค้าแนะนำ
18,500.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Learning Lab
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1247R
ติดต่อสอบถาม

คุณภาพด้านวัตถุดิบ

          - ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A

          - มีความแข็งและเหนียว ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี

          - สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก (Non-Toxic)

          - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540

ประโยชน์

          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา การออกแบบโปรแกรมเรียนรู้วิธีกระบวนการนวัตกรรมและการแสดงออกผ่านเทคโนโลยี  โปรแกรม S4A หรือ Scratch กระบวนการเขียนโปรแกรม ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิง ตรรกะ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์  ด้วยการสร้างโปรแกรมผลงาน ซึ่งเริ่ม จากการพัฒนาทางความคิด ถ่ายทอดความคิดสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน แก้ไขปัญหา  เฉพาะหน้าเมื่อมีอุปสรรค และเมื่อทํากระบวนการนี้ซํ้าๆ ก็ จะเกิดความชํานาญและความมั่นใจ ในแนวคิดและความสามารถของตัวเอง มีการทดลองประกอบหลายการทดลองและสามารถใช้ออกแบบนวัตกรรมได้หลากหลายใช้ร่วมกับชุดการทดลองต่างๆโดยอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงหลักการต่างๆเข้าด้วยกัน

ลักษณะ

          บรรจุในกล่องพลาสติกมีฝาปิดอย่างดี  ขนาดกล่องบรรจุไม่น้อยกว่า  420 x 200 x 220 มิลลิเมตรมีสมุดแบบฝึกหัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เล่ม