ชุดการทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ (S4A PROGRAMMING BLOCKS)
สินค้าแนะนำ
18,500.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Learning Lab
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1204
ติดต่อสอบถาม

คุณภาพด้านวัตถุดิบ
     - ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด โพลิเอธิลีน (POLYETHYLENE) และ เอบีเอส (ABS) มีความแข็งและเหนียว ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
     - สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก (NON-TOXIC)
     - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540

ประโยชน์

          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา การออกแบบโปรแกรมเรียนรู้วิธีกระบวนการนวัตกรรมและการแสดงออกผ่านเทคโนโลยี  โปรแกรม S4A หรือ Scratch กระบวนการเขียนโปรแกรม ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิง ตรรกะ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์  ด้วยการสร้างโปรแกรมผลงาน ซึ่งเริ่ม จากการพัฒนาทางความคิด ถ่ายทอดความคิดสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน แก้ไขปัญหา  เฉพาะหน้าเมื่อมีอุปสรรค และเมื่อทํากระบวนการนี้ซํ้าๆ ก็ จะเกิดความชํานาญและความมั่นใจ ในแนวคิดและความสามารถของตัวเอง มีการทดลองประกอบหลายการทดลองและสามารถใช้ออกแบบนวัตกรรมได้หลากหลายใช้ร่วมกับชุดการทดลองต่างๆโดยอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงหลักการต่างๆเข้าด้วยกัน